Cách viết hóa đơn đúng( theo Công văn 2940/TCT của Tổng cục thuế ngày 31/7/2014)
Thông tin văn bản