Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT
Thông tin văn bản