Tin thuế
Điểm lưu ý về chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 Điểm lưu ý về chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015…
Những việc dân kế toán cần làm từ ngày 01/12/2014 đến 31/03/2015 1/ Trong tháng 12/2014: - Chậm nhất ngày 20/12/2014, NỘP MẪU 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2015+2016, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014. - Chậm nhất 31/12/2014, nộp lại TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI, nếu trong năm 2014 có thay đổi vốn dẫn đến thay đổi bậc môn bài. ............…
Cách viết hóa đơn đúng( theo Công văn 2940/TCT của Tổng cục thuế ngày 31/7/2014) Cách viết hóa đơn đúng theo Công văn 2940/TCT của Tổng cục thuế ngày 31/7/2014…
Công văn số 2923/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v chính sách thuế TNDN Công văn số 2923/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v chính sách thuế TNDN…
Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT…
Công văn số 2933/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 31/7/2014 v/v chính sách thuế Công văn số 2933/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 31/7/2014 v/v chính sách thuế…
Công văn số 3075/TCT-CS ngày 6/8/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNDN Công văn số 3075/TCT-CS ngày 6/8/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNDN…