Bảng Giá Dịch Vụ

GÓI 2A: BÁO CÁO THUẾ hàng tháng Thời gian Phí dịch vụ Lệ phí nộp nhà nước Đăng ký

- Tư vấn về việc sử dụng Hóa đơn đầu ra + đầu vào

- Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi

- Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng

- Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý

- Lập Báo cáo sử dụng hàng quý

- Đi nộp các báo cáo thuế nêu trên

03 Ngày

300.000 đ/tháng

 
Tải về
GÓI 2B: KẾ TOÁN + BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI Thời gian Phí dịch vụ Lệ phí nộp nhà nước Đăng ký

- Tư vấn về việc sử dụng Hóa đơn đầu ra + đầu vào

- Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi

- Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng

- Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý

- Lập Báo cáo sử dụng hàng quý

- Lập và in Phiếu thu - chi - xuất - nhập kho

- Lập và in Bảng lương - Hợp đồng lao động

- Lập và in Sổ sách kế toán quy định hiện hành

- Lập và in Báo cáo tài chính cuối năm

- Lập và in Quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm

- Lập và in Quyết toán hóa đơn cuối năm

- Đi nộp các Báo cáo + Quyết toán thuế nêu trên

10 Ngày

700.000 đ/tháng

 
Tải về
GÓI 3: LAO ĐỘNG - THANG LƯƠNG - BẢO HIỂM Thời gian Phí dịch vụ Lệ phí nộp nhà nước Đăng ký

- Tư vấn về sử dụng lao động + Mức đóng các khỏan Bảo hiểm

- Đăng ký sử dụng lao động

- Xác nhận Số lượng lao động tại Liên đoàn lao động

- Đăng ký Thang lương - Phụ cấp

- Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN

30 Ngày

1.500.000 đ

 
Tải về